Một số Dự Án tiêu biểu chúng tôi đã triển khai như sau :

TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN – THĂM DÒ –
TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ PVEP

NĂM TRIỂN KHAI : QUÝ 01/2015
HẠNG MỤC : THIẾT BỊ LƯU TRỮ VÀ MÁY TRẠM ĐIỀU KHIỂN
TÌNH TRẠNG : ĐÃ HOÀN THÀNH

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HẢI PHÒNG (THP)

NĂM TRIỂN KHAI : QUÝ 3 NĂM 2015
HẠNG MỤC : HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ BỔ XUNG CHO ĐÀI
TÌNH TRẠNG : ĐÃ HOÀN THÀNH

TẠP CHÍ AN TOÀN THÔNG TIN –
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - BỘ QUỐC PHÒNG

NĂM TRIỂN KHAI : QUÝ 2 NĂM 2016
HẠNG MỤC : PHÒNG THU PRO AUDIO + MÁY CHỦ LƯU TRỮ
TÌNH TRẠNG : ĐÃ HOÀN THÀNH

DỰ ÁN CUNG CẤP – LẮP ĐẶT VÀ CẢI TẠO PHÒNG THU
TRUNG TÂM ÂM THANH – ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

NĂM TRIỂN KHAI : QUÝ 3 NĂM 2016
TÌNH TRẠNG : ĐÃ HOÀN THÀNH

DỰ ÁN NÂNG CẤP BỔ XUNG THIẾT BỊ , PHẦN MỀM
CHO KÊNH VOV2 – ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

NĂM TRIỂN KHAI : QUÝ 4 NĂM 2016
TÌNH TRẠNG : ĐÃ HOÀN THÀNH

CUNG CẤP – TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT , CÀI ĐẶT DỰ ÁN
KÊNH VOV SỨC KHỎE FM 89MHZ – ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

NĂM TRIỂN KHAI : QUÝ 4 NĂM 2016
TÌNH TRẠNG : ĐÃ HOÀN THÀNH (QUÝ 1 NĂM 2017)

TRUNG TÂM ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ

DỰ ÁN : TĂNG CƯỜNG THIẾT BỊ TRƯỜNG QUAY S1 VÀ XE MẦU (NHÀ THẦU PHỤ)
NĂM TRIỂN KHAI : QUÝ 04/2014 – QUÝ 1/2015
TÌNH TRẠNG : ĐÃ HOÀN THÀNH

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

DỰ ÁN : XE MÀU 11 CAMERA (NHÀ THẦU PHỤ)
NĂM TRIỂN KHAI : QUÝ 01/2015
TÌNH TRẠNG : ĐÃ HOÀN THÀNH