Cơ cấu tổ chức:

Đội ngũ

0Người

Cán bộ quản lý công ty

0Người

Nhân viên tại văn phòng

0Người

Đội triển khai, thi công