network_monitor

Giải pháp Quản lý mạng

Thách thức của doanh nghiệp Sự phát triển CNTT nhanh hơn so với đầu tư. Khó khăn trong việc thuê, đào tạo và giữ cán bộ CNTT chất lượng cao. Giảm chi phí bằng cách thuê ngoài và để tập trung nguồn lực vào những dự án và định hướng chiến lực phục vụ kinh doanh chính. Chi phí và khó khăn trong hỗ trợ 24/4. Môi trường CNTT trở…